Integritetspolicy för Match.com i Sverige

Match.com Nordic AB (nedan ”Match.com”) eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. Match.coms tekniska team gör sitt yttersta för att säkerställa Match.com-systemens säkerhet. Internetsäkerhet är en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Match.com att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

Det kan förekomma att information, kommentarer eller innehåll (foton eller videoklipp) som medlem hos Match.com (genom registrering via någon av webbplatserna http://se.match.com och http://matchaffinity.se (”Medlem”), webbplatserna kallas fortsättningsvis tillsammans ”Webbplatserna”, och vardera en ”Webbplats”) frivilligt väljer att publicera och själv ansvarar för, avslöjar Medlems etniska ursprung, nationalitet, religion och/eller sexuella läggning. Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker den enskilde Medlemmen uttryckligen till och tar fullständigt ansvar för Match.coms behandling av sådana känsliga personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges i punkten ”När och varför samlar Match.com in information om Medlemmar?” nedan. Medlemmen samtycker vidare till att Match.com kan komma att lämna ut sådana känsliga personuppgifter till bolag som ägs, helt eller delvis, av företaget Meetic, inom och utom EU (sammantaget ”Meetic Group”).

Match.com är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av de olika tjänster som erbjuds på Webbplatserna (”Tjänster(-na)”). Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av Match.com, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort eller förbjuda Match.com att använda informationen i fråga. En sådan begäran ska skickas till Match.com, t.ex. per post, eller genom att fylla i kontaktformuläret på den Webbplats där Medlemskapet tecknats och i identifieringssyfte ange användarnamn och annan information. Meddelanden som utväxlats på respektive Webbplats och som sparats av Medlem samt resultaten från olika listor (flirtar, besök mm) kommer att gallras bort löpande. Motsvarande rättigheter som ges av andra bolag inom Meetic Group kan utövas genom sidan för ”Mitt konto” eller genom att vända sig direkt till det personuppgiftsansvariga bolaget.

Avseende matchningstestet MatchAffinity, vilket är en tjänst skapad av företaget Meetic som har till syfte att skapa virtuella kontakter mellan personer med hjälp av matchning genom ett matchningstest (”MatchAffinitytest”), anges för varje fråga om ett svar krävs. För att tjänsten MatchAffinitytest ska kunna fungera förutsätts att en majoritet av frågorna besvaras.

Vid registreringstillfället eller när som helst därefter kan Medlem välja att prenumerera och sedan utan extra kostnad säga upp sådan prenumeration på Match.coms nyhetsbrev och/eller reklamerbjudanden som skickas till Medlem per e-post eller mobiltelefon från Match.com eller bolag inom Meetic Group. Medlems rättigheter regleras framför allt i personuppgiftslagen (1998:204).

När och varför samlar Match.com in information om Medlemmar?

Medlem ombeds lämna uppgifter om sig själv när Medlem registrerar sig som Medlem, genomför MatchAffinitytestet, deltar i tävlingar, besvarar undersökningar, deltar i en chatt, köper övriga betaltjänster eller nyttjar Tjänster. En del information är obligatorisk för att Medlem ska få tillgång till Tjänsterna.

Match.com samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänster på Webbplatserna, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Medlem samt vidtagande av åtgärder förenliga med de användarvillkor som godkänts av Medlem (”Användarvillkoren”), c) tillhandahållande av tjänster som erbjuds på Webbplatserna av Meetic Groups samarbetspartners d) drift och underhåll av de system som används för att tillhandahålla Tjänster, e) under tid som medlemskap varar och för en tidsperiod om ett år därefter, för att tillhandahålla reklam rörande dating och social match making från Match.com och/eller bolag inom Meetic Group till Medlem via e-post eller mobil, f) tillhandahållande av information om Medlem inklusive Medlems beteende på Webbplatserna till andra Medlemmar via e-post eller mobil, g) publicering av information om Medlem på Webbplatserna eller andra webbplatser som tillhandahålls av Match.coms samarbetspartners, h) under en period om ett år från det att medlemskap sagts upp av Medlem, för att kontakta Medlem för utvärdering av Tjänster, i produktutvecklingssyfte eller avseende förfrågan om marknadsföring av Match.com och Tjänster, samt i) under en period om ett år från det att medlemskap sagts upp av Match.com, eller annars upphört, för att förhindra Medlem som brutit mot Användarvillkoren från att återigen registrera medlemskap på någon av Webbplatserna.

Match.com kan komma att överföra personuppgifter till Match.com och bolag inom Meetic Group, såväl inom EU som i tredje land, för de ändamål som anges ovan.

Genom att godkänna Användarvillkoren, lämnar Medlem sitt uttryckliga samtycke till att Match.com behandlar (vilket innefattar t.ex. men inte uteslutande insamling, publicering, utlämning och överföring) Medlems personuppgifter, vilka inkluderar känsliga personuppgifter, för ovan nämnda ändamål enligt Användarvillkoren.

Vidare lämnar Medlem, genom att godkänna Användarvillkoren, härmed sitt uttryckliga samtycke till att Match.com och/eller andra bolag inom Meetic Group använder information som samlas in enligt punkten ”Vilken typ av information samlas in?” nedan för direktmarknadsföring avseende tjänster inom dating och social match making. Om Medlem inte önskar erhålla några sådana erbjudanden, ska detta meddelas i samband med registreringen eller vid senare tillfälle t.ex. genom att gå till platsen ”Konto och prenumeration” på den relevanta Webbplatsen, eller genom att kontakta respektive avsändare.

Vilken typ av information samlas in?

Personlig information som samlas in av Match.com kan t.ex. vara namn, adress och/eller e-postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, information om Medlems utseende, foton, röstinspelningar, videoklipp, personliga värderingar, religion, intressen och hur Medlem använder Tjänster. De resultat som uppkommer genom utfört MatchAffinitytest och som bl.a. presenteras i form av en personlig rapport som tillhandahålls Medlem (”Resultat”) kan innehålla känsliga personuppgifter såsom t.ex. sexuell läggning, religiös åskådning, personliga åsikter och värderingar.

Dessutom samlar Match.com in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem Medlem använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på Webbplatserna men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

Slutligen använder Meetic Group cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera Medlem när han eller hon surfar på Webbplatserna. Emellertid har Medlem alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i webbläsaren.

Ytterligare information återfinns i den särskilda cookie-policyn.

Vem har tillgång till informationen?

Informationen som samlas in om Medlem vid registrering av medlemskap på Webbplats och vid användning av Tjänster används för att kunna erbjuda Medlem Tjänsterna. Match.com vidtar åtgärder för att försöka se till att informationen lagras i en säker miljö i Match.coms databaser. Det är bara ett fåtal av Match.coms anställda som har tillgång till denna information och då endast vid behov. De personuppgifter som inte ingår i de personliga introduktionerna eller profilerna och som lämnas av Medlem vid registrering, görs inte tillgängliga för utomstående, sänds inte vidare, säljs eller byts utom i nedanstående fall. Behandling av andra bolag inom Meetic Group sker i enlighet med Användarvillkoren och respektive bolags integritetspolicy.

Det kan förekomma att Meetic Group delar med sig av viss allmän information till utvalda samarbetspartners inom och utom EU för att de ska kunna göra sin reklam mer kundorienterad (indelad t ex efter ålderskategori eller kön). Emellertid lämnar Meetic Group i sådana sammanhang aldrig ut information som gör att dessa samarbetspartners kan identifiera enskild Medlem.

Resultat samt information i personliga introduktioner, sökkriterier och profiler kan visas på endera Webbplats, per e-post (nyhetsbrev) eller via mobil. Dessutom kan informationen visas och spridas direkt av Meetic Group eller via Meetic Groups samarbetspartners till personer som visat intresse för Tjänsterna, via nyhetsbrev, andra webbplatser eller något annat elektroniskt (e-post, SMS osv.) eller audiovisuellt (radio, tv osv.) kommunikationsverktyg eller i tryckta medier (tidningar, tidskrifter osv.) för att förbättra Medlems chanser att träffa någon genom att lyfta fram Medlems Resultat, personliga introduktion, sökkriterier och profil.

Medlem ger således uttryckligen Meetic Group rätten att återge och sprida den information som utgör Resultaten från hans/hennes MatchAffinitytest, personliga introduktioner, sökkriterier och profil (personlig information, uppgifter, beskrivning, bilder, videos osv.) på hela eller delar av Webbplatserna och i övrigt i samband med tillhandahållande av Tjänster (på Webbplatserna, på Internet, via e-post) och/eller mer allmänt via alla typer av distributionsmedier, framför allt genom audiovisuell kommunikation (press, radio, analog och digital tv, kabel och satellit) eller elektronisk kommunikation (e-post, Internet) i hela världen under den tid som framgår av Användarvillkoren.

Medlem ger uttryckligen sitt tillstånd till att Match.com överför och överlåter information som lämnats till Match.com, samt rättigheter som Match.com åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, till bolag i Meetic Group eller till annan part i samband med överlåtelse av hela eller delar av Match.coms rörelse.

Om Medlem inte längre vill att Meetic Group eller dess samarbetspartners ska återge eller sprida informationen i Resultaten, den personliga introduktionen, sökkriterierna eller profilen kan Medlem avsluta sitt medlemskap i enlighet med villkoren i punkt 8 (”Uppsägning”) i Användarvillkoren. Uppsägningen träder i kraft när nästa uppdatering sker eller ny version kommer ut av publikationer (tryckta, audiovisuella, digitala och elektroniska medier samt press) som innehåller Medlems Resultat, personliga introduktion, sökkriterier eller personliga profil. Notera att prenumeration måste sägas upp separat (se punkt 4 (”Prenumeration och betalningsvillkor”) i Användarvillkoren).